top of page
Sklep internetowy Gdańsk, gwieździste sufity, dekoracje LED, projektowanie wnętrz, oświetlenie wnętrz, świetlne efekty, kreatywne designerskie oświetlenie

Regulamin

333 — blur.png
Regulamin

RegulamiSklepOnline

1. INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (dalej Sklep internetowy) jest Carbolight by PIXLUM ,ul. Słoneczna 29 83-021 Wiślina, tel. +48 58 342 23 85,

Konto bankowe: 13 1090 1841 0000 0001 0886 5942

Carbolight by PIXLUM prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie https://www.carbolight.pl/skleponline

2. INFORMACJE O TOWARACH, CENACH

2.1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT

       będzie dostarczana na podany przez Klienta adres dostawy lub adres email.

2.3. Informacje, podane na witrynie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ceny, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty Carbolight by PIXLUM w

       rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec Carbolight by PIXLUM.

2.4. Klient przed złożeniem zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonego na witrynie internetowej opisu Towaru, w tym co do jego danych technicznych,

       powinien skontaktować się z Carbolight by PIXLUM celem wyjaśnienia takich wątpliwości i udzielania informacji dodatkowych.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY​

3.1. Zamówienia złożone na warunkach określonych w opisie produktu i w Koszyku (sposób oraz koszty dostawy i płatności) realizowane są na warunkach określonych w koszyku po

       ich potwierdzeniu przez Carbolight by PIXLUM. Dla Zamówień, których adres dostawy znajduje się poza granicami Polski, warunki dostawy (sposób, firma kurierska, koszty)

       ustalane będą indywidualnie (z uwzględnieniem zasad obowiązujących u spedytora). W takim jednak wypadku Carbolight by PIXLUM wyśle do klienta nową ofertę sprzedaży,

       zawierającą nowe warunki sprzedaży, a dalsza realizacja nowego zamówienia będzie uzależniona od akceptacji tych warunków przez klienta,

3.2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach

       podanych w opisie Towaru i w koszyku. [dalej: Zamówienie].

3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą

       rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4. Po złożeniu Zamówienia do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z witryny internetowej określająca w szczególności dane dotyczące Klienta i zamówionego Towaru.

       Wiadomość ta określa również oznaczenia Sprzedawcy, warunki zwrotu i reklamacji towarów. Taka wiadomość nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna złożonej przez

       Klienta, w szczególności nie stanowi zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Carbolight by PIXLUM. Potwierdzenie takie Klient otrzyma po jego weryfikacji i

       potwierdzeniu jego warunków przez Carbolight by PIXLUM.

3.5. W najkrótszym możliwym terminie (lecz nie dłuższym niż w terminie trzech dni roboczych) od złożenia Zamówienia, niezależnie od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust.3

       powyżej, z Klientem w formie mailowej lub telefonicznej skontaktuje się pracownik Carbolight by PIXLUM  (telefonicznie lub drogą e-mail) celem:

       Potwierdzenia warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w tym ceny zamówionego Towaru, jego dostępności, terminu realizacji Zamówienia oraz pozostałych szczegółów

       realizacji Zamówienia [dalej: Potwierdzenie]. Takie Potwierdzenie stanowi przyjęcie przez Carbolight by PIXLUM oferty kupna Towaru złożonej przez Klienta i jest zawarciem

       umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Carbolight by PIXLUM Jednak w przypadku, gdy Potwierdzenie otrzymane od pracownika Carbolight by PIXLUM istotnie zmienia

       warunki oferty kupna, umowę uważa się za zawartą a Zamówienie przyjęte do realizacji, o ile Klient potwierdzi nowe warunki zawarte w Potwierdzeniu w formie telefonicznej lub

       mailowej; możliwa jest też sytuacja, gdy Potwierdzenie takie nie zostanie wysłane w terminie trzech dni roboczych. W takim wypadku uznaje się, że Carbolight by PIXLUM przyjęło

       ofertę kupna na warunkach złożonych przez Klienta lub poinformowania o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym Carbolight by PIXLUM  może odmówić

       realizacji złożonego Zamówienia i tym samym zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jeżeli z przyczyn od Carbolight by PIXLUM niezależnych realizacja złożonego Zamówienia jest 

       niemożliwa, znacznie utrudniona lub wiązałaby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów.

3.6. Nieprawidłowo lub niekompletne wypełnione formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane i nie stanowią złożenia Zamówienia oraz nie zobowiązują Carbolight by PIXLUM do

       podjęcia jakichkolwiek czynności.

3.7. Należność za zamówiony towar Klient reguluje w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.

3.8. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu pełnej kwoty wartości zamówienia określonej w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niedopłaty, realizacja zlecenia zostanie

       wstrzymana. W przypadku wybrania odroczonej formy płatności realizacja nie wymaga otrzymania pełnej kwoty wartości od razu.

3.9. Carbolight by PIXLUM dołoży wszelkich starań, by Zamówienia realizowane były w sposób odpowiadający ich treści w możliwie krótkim czasie.

3.10. Carbolight by PIXLUM przyznaje swoim klientom rabaty. Rabat jest przyznawany indywidulanie w postaci kodu, który należy wpisać w koszyku przed sfinalizowaniem

       zamówienia w polu: Wpisz kod promocyjny. Carbolight by PIXLUM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości rabatów dla swoich klientów. W przypadku

       jakichkolwiek niezgodności, błędów w wysokości naliczonego przez system rabatu Carbolight by PIXLUM ma prawo do odmowy bądź zmiany wysokości kwoty zamówienia.

4. PŁATNOŚCI

4.1. Dostępne są następujące formy płatności za zakupiony Towar:

      4.1.1.  Tradycyjny przelew bankowy

      Możliwa jest płatność zwykłym przelewem poprzez samodzielne złożenie dyspozycji w swoim banku. Aby dokonać takiej płatności należy w koszyku wybrać odpowiednią opcję

      "Przedpłata na konto") oraz dokonać wpłaty na konto: 13 1090 1841 0000 0001 0886 5942

      Weryfikacja przelewu tradycyjnego następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

      4.1.2.  Gotówka przy odbiorze

      Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) lub w punkcie odbioru zamówień

      w siedzibie Carbolight by PIXLUM

4.2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą

       płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

4.3. Koszty przelewu, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe i inne ponosi wyłącznie klient (dot. również przelewów dokonanych z zagranicy). W przypadku otrzymania przez

       Carbolight by PIXLUM, płatności za zamówienie w kwocie niższej niż ustalona w potwierdzeniu zamówienia, Carbolight by PIXLUM wstrzyma realizację zamówienia do momentu

       otrzymania brakującej kwoty.

5. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

​​​

5.1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o

      czas dostawy, który określa firma kurierska; najczęściej przesyłka dostarczana jest następnego dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie

      bankowym Carbolight by PIXLUM (termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż pięć dni).

5.2. Towar zostanie przesłany w sposób i na adres wskazany przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub ostatecznie podczas potwierdzania złożonego Zamówienia przez

      pracownika Carbolight by PIXLUM. W celu prawidłowej realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych oraz numeru telefonu, pod

      którym będzie dostępny w celu ewentualnego uzgodnienia terminu dostawy pomiędzy Klientem a kurierem. W przypadku nie podania nr. telefonu lub podania nieprawidłowych

      danych, koszty ponownej wysyłki w pełnej wysokości ponosi klient (ponowna wysyłka możliwa po uprzednim uregulowaniu tych kosztów). O ich wysokości (zgodne z cennikiem

      kuriera) poinformuje Klienta pracownik Carbolight by PIXLUM.

5.3. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmy kurierskie. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa 

      na stronie https://www.carbolight.pl/skleponline-dostawa a ostatecznie wybrane przez Klienta w Koszyku. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia, wybranego sposobu

      płatności oraz sposobu odbioru Towarów. Informacja o kosztach dostawy wyświetlana jest podczas składania Zamówienia w koszyku. Koszty te obowiązują wyłącznie w

      przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski. Aktualne koszty dostawy widoczne są w Koszyku podczas składania Zamówienia. Warunki dla wysyłek zagranicznych

      uzgadniane są indywidualnie.

5.4. W chwili odbioru przesyłki, Klient w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych

      (np. zerwanie taśmy, uszkodzenie opakowania zewnętrznego). W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient uprawniony jest do nieodbierania przesyłki, a jeśli zdecyduje

      się ją odebrać, zobowiązany jest w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki i sporządzenia protokołu uszkodzeń.

5.5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony podpisem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z

      zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i

      uszkodzenia Produktów.

5.6. Carbolight by PIXLUM nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za

      nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

6. GWARANCJE, REKLAMACJE, ZWROTY TOWARU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827), Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1. Gwarancja i reklamacje

6.1.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach produktu

          sklepu internetowego

6.1.2. Wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SPRZEDAWCY. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego

          wynikających z rękojmi za wady produktu.

6.1.3. SPRZEDAWCA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się

          przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6.1.4. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email biuro@carbolight.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY. Koszty

          bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi klient.

6.1.5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt

          wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie wymienił

          produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6.1.6. SPRZEDAWCA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SPRZEDAWCA nie ustosunkuje się

          do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub

          naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA.

6.2. Odstąpienie od umowy

6.2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z

          przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, może w

          terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły

          sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do wysokości odpowiadającej

          najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.

6.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.2.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego

          oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.2.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną

          zwrócone środki.

6.2.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6.2.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną (wysyłając zeskanowane oświadczenie na adres e-

          mail: biuro@carbolight.pl), lub pocztą na adres: Carbolight by PIXLUM ul. Słoneczna 29 83-021 Wiślina z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za

          pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.2.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6.2.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie

         dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 6.2.1.). SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności

         otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

         wcześniej.

6.2.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

6.2.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy

            odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.2.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu

            wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami

            wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Carbolight by PIXLUM ul. Słoneczna 29 83-021 Wiślina. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem wszelkich innych

            dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.

6.2.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

            charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający

            stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. zabrudzenia produktu, widocznych śladów montażu lub jego eksploatacji, itp., brak oryginalnego opakowania,

            wyposażenia, akcesoriów lub dokumentacji), SPRZEDAWCA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem

            stanu zwracanej rzeczy).

6.2.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

            komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub

            czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

7. DANE OSOBOWE

 

7.1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

       jest Carbolight by PIXLUM.

7.2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

7.3. Carbolight by PIXLUM przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłania korespondencji dotyczącej realizacji Zamówienia). Podanie przez Klienta

       danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe Klienta są udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy

       płatności, tylko w celu realizacji Zamówienia.

7.4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

       nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie

       danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

7.5. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie https://www.carbolight.pl/skleponline-prywatnosc

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

​8.1. Carbolight by PIXLUM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (przegląd, wymiana i awaria sprzętu,

       etc.) lub innych od niego niezależnych.

8.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://www.carbolight.pl/skleponline-regulamin oraz dostarczany drogą elektroniczną nieodpłatnie Klientowi na

       każde jego żądanie.

8.3. Carbolight by PIXLUM ma prawo dokonywać zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a zmiany wchodzą w życie 30 dni po dacie opublikowania nowego

       Regulaminu w sposób wskazany w ust. 8.2. W przypadku Klientów posiadających swoje konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie

       wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia (data opublikowanie regulaminu) o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie

       umowy dokonuje się poprzez zamknięcie konta klienta.

Załącznik: „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

333 — blur2.png

Potrzebujespomocsprawizakupów?
I
nteresujCię indywidualnzestaw?

Jeśli jesteś zainteresowany budową gwieździstego sufitu, serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.
Nasz zespół specjalistów pomoże Ci w realizacji tego projektu i odpowie na wszystkie pytania.

Carbolight by PIXLUM - Designerskie oświetlenie wnętrz: Gwieździste sufity - gwieździste niebo. Iluminacje ścian - iluminowana fototapeta. Diody LED. Nowoczesne podejście do oświetlenia.

Płatności

Po złożeniu zamówienia wysyłamy Państwu e-mail z fakturą pro forma

Dostawa

Zamówienia są wysyłane w ten sam lub następny dzień roboczy od dnia zamówienia

Prywatność

Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług

Regulamin

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest Carbolight by PIXLUM

Zwroty

Zakupione produkty można zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

ZaletzakupónCarbolight.pl

Oferujemy atrakcyjne ceny. Nasze ceny dostosowane są do zasobności portfela zarówno przedsiębiorcy jak i użytkownika domowego.

Gwarantujemy wysoką jakość. Nasze produkty poddawane są rygorystycznym testom a ich jakość jest stale monitorowana na etapie produkcji.

Zapewniamy maksimum korzyści. Dzięki produktom Carbolight by PIXLUM jesteś w stanie uzyskać niepowtarzalny efekt bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

Potrzebujeswięcej?

Skontaktuj się z nami by uzyskać:

Pomoc

w doborze produktów.

Informacje

o możliwościach zastosowania

Wsparcie

techniczne dotyczące montażu i zastosowania.

Pytania? Skontaktuj się.

Zadzwońlub napisz

Bezpieczne zakupy.

Błyskawiczna dostawa
i korzystne ceny

​1. Carboline Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wiślinie przy ulicy Słonecznej 29 przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej www.carbolight.pl, w tym jej struktury oraz jej
   projektu graficznego oraz prawa autorskie w odniesieniu do elementów umieszczonych na Stronie Internetowej www.carbolight.pl, a w szczególności zawartych na niej zdjęć,
   grafik, tekstów, znaków towarowych i innych elementów graficznych.

2. Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione na niniejszej stronie internetowej www.carbolight.pl informacje mogą ulec zmianie.

3. Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć i grafik rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich
    funkcjonalność, prezentacja, kolor oraz wygląd, może różnić się od prezentowanego na stronie www.carbolight.pl.

4. Carboline Polska Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą produktów i zestawów marki Carbolight by PIXLUM do samodzielnego montażu i konstrukcji powierzchni świetlnych.

5. Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Prezentowane na stronie internetowej www.carbolight.pl ceny są cenami katalogowymi brutto.

7. Zdjęcia i grafiki produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

8. Kolory na zdjęciach i grafikach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów.

9. Rzeczywiste wymiary produktów mogą różnić się od podanych na stronie www.carbolight.pl
    Carbolight by PIXLUM zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.

10. Carboline Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że publikowane w materiałach Carbolight by PIXLUM dane techniczne nie zawierają braków lub błędów.

11. Aranżacje wnętrz przedstawione na stronie, a także niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej Carbolight by PIXLUM.

carbolight logo png.png

by

Logo.png

Nowoczesne podejście do oświetlenia

bottom of page